Vítá Vás obec

ČEHOVICE

ČEHOVICE

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Čehovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Čehovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 Zahrádkáři Čehovice

 Rybáři Čehovice

 SDH Čehovice

 Tělovýchovná Jednota Sokol Čehovice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Čehovice
  Čehovice 93
  798 21 Bedihošť

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Čehovice
  Čehovice 93
  798 21 Bedihošť

 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní čísla

  tel: +420 582 368 513

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.cehovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny
  Elektronická podatelna
 • 4.8 Další elektronické adresy

  e-mail: cehovice@cehovice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  kdmbren

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11629701/0100

6. IČ

00288101

7. Dokumenty

8. Formuláře

9. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál GOV

10. Předpisy

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 •  

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Přihlášení