Vítá Vás obec

ČEHOVICE

ČEHOVICE

Zastupitelstvo obce je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny. Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počty členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel. Zastupitelstvo musí mít nejméně 5 členů.

Zastupitelstvo obce povinně zřizuje dva výbory – finanční a kontrolní a v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiných národností než české i výbor pro národnostní menšiny.

Problematiku obcí v České republice upravuje zejména zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zastupitelstvo odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce, který si stanovilo, za hospodaření s obecním rozpočtem a obecním majetkem, za udržování veřejného pořádku v obci atd..

Počet zastupitelů se liší podle velikosti obce a to na 5-55 (lichý počet kvůli hlasování). Volební období jsou 4 roky a člen obecního zastupitelstva nabývá práv a povinností po složení slibu na 1. schůzce zastupitelstva.


Práva člena obecního zastupitelstva

 • Hlasovat.
 • Předkládat návrhy.
 • Vznášet dotazy a připomínky.

Pravomoc ZO

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce tj. záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
 • Schvalovat program rozvoje obce.
 • Schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce.
 • Zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce.
 • Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny.
 • Rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.
 • Delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.
 • Navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.
 • Vydávat obecně závazné vyhlášky obce.
 • Rozhodovat o vyhlášení místního referenda.
 • Navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí.
 • Určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.<
 • Zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.
 • Volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.
 • Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
 • Zřizovat a zrušovat obecní policii.
 • Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce.
 • Rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
 • Udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce.
 • Stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.
 • Rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.
 • Rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis.
 • Plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Zasedání ZO

 • Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
 • Zasedání jsou veřejná.

Přihlášení